Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma

Wachtlijst 
Wanneer een leerling wordt aangemeld, dan zal worden bekeken of er direct ruimte is om de leerling te plaatsen. Als dit niet het geval is, dan komt de leerling op een wachtlijst. Wanneer er ruimte is om de leerling te plaatsen, dan wordt contact opgenomen met de ouders/verzorgers om de intakeprocedure te starten. Leerlingen die reeds ingeschreven staan op De Triangel krijgen hierbij voorrang. Bij leerlingen van buiten de school zal voorrang verleend worden aan leerlingen van Groeilingscholen.


Intakeprocedure 
Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat de plaatsingscommissie beschikt over: 

Hierbij moet worden aangetekend dat er bij de leerling geen sprake mag zijn van: 

Zodra bovenstaande informatie is aangeleverd, nodigen wij de ouders/verzorgers uit voor een intakegesprek.  
Er kan gedurende de procedure een aanvullend gesprek met de huidige leerkracht en/of de intern begeleider plaatsvinden. 


Proefplaatsing 
Wanneer een leerling plaatsbaar wordt geacht, dan vragen wij de leerling een paar dagen mee te draaien in de (mogelijk) toekomstige groep. Wij krijgen dan inzicht in het functioneren van de leerling en de leerling krijgt inzicht in onze manier van werken. Dit wordt besproken in een plaatsingsgesprek met (een deel van) de plaatsingscommissie en ouders/verzorgers. Ook wordt de definitieve plaatsing besproken.  

Overigens zullen de leerlingen gedurende hun gehele schoolcarrière worden gemonitord, waarbij tevens wordt bekeken of het HB-onderwijs nog steeds passend bij hun ontwikkeling is. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal er gekeken worden waar de leerling beter tot zijn recht kan komen. Aannamebeleid

Plaatsingscommissie 
De plaatsingscommissie (bestaande uit de directeur, de intern begeleider, de talentcoach en de Prismaleerkrachten) is verantwoordelijk voor het behandelen van de aanmeldingen en beslist over plaatsing van de leerlingen. Indien nodig zal er intern overleg plaatsvinden met een orthopedagoog van De Groeiling en de intern begeleider van De Vuurvogel (hoogbegaafdenafdeling van SBO De Oostvogel in Gouda). Uiteraard wordt dit vooraf overlegd met de ouder(s)/verzorger(s).  
De plaatsingscommissie zal tijdens de plaatsingsprocedure te allen tijde rekening houden met de groepsgrootte en groepsdynamiek van de bestaande groepen.  


Stroomdiagram Aanmeldings- en plaatsingsbeleid.pdf Stroomdiagram  Aanmeldings- en  plaatsingsbeleid Download