Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma

Meerbegaafden


In het schoolondersteuningsprofiel van De Triangel is beschreven dat De Triangel een bijzonder arrangement biedt voor meerbegaafden. Dit begint in de gewone groep door gedifferentieerde instructie, compacten en verrijken bij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Voor kinderen met een snelle cognitieve ontwikkeling voor wie dit onderwijsaanbod nog onvoldoende uitdagend is, verzorgen we op De Triangel sinds 2003 speciale lessen in de “Groep 9”.  Voor de kleuters en voor groep 3 is er in aparte groepen één uur per week groep 9. Voor de middenbouw  en voor de bovenbouw zijn er groepen die tweewekelijks een hele ochtend bij elkaar komen. Alle lessen worden verzorgd door een Talentcoach die hiervoor speciale opleidingen heeft gevolgd.  


Doelstelling van het meerbegaafdenonderwijs op De Triangel is kort samen te vatten als: leren leven, leren leren, leren denken. Deze doelstellingen zijn te vertalen in meer specifieke doelstellingen die een belangrijke rol spelen in ons onderwijs aan meerbegaafden: Het ontwikkelen van een realistisch, positief zelfbeeld en leren samenwerken; leren doorzetten als het moeilijk wordt en gebruik kunnen maken van verschillende leerstrategieën; het ontwikkelen van analytisch, creatief en kritisch denken, het reflecteren op eigen werk en het planmatig werken. Deze vaardigheidsdoelen krijgen binnen het onderwijs inhoud door vakken en projecten op verschillende gebieden, zoals filosofie, Spaans, onderzoek en ontwerp. Daarnaast krijgen de kinderen uit de midden- en bovenbouwgroep krijgen regelmatig huis- en/of klassenwerk mee.


Signalering voor groep 9 vindt plaats door de Talentcoach en de groepsleerkrachten en wordt afgestemd met de intern begeleider. Hiervoor worden gegevens gebruikt uit de Citotoetsen, de methodetoetsen, klassenobservaties, een groepssignaleringslijst en informatie van ouders. In sommige gevallen wordt ook gebruik binnen gemaakt van het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafden).  Signalering en monitoring is een continu proces. Tweemaal per jaar is er een moment waarop verzamelde gegevens geëvalueerd worden en er bekeken wordt of er leerlingen zijn die moeten in- of uitstromen.