Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma

Missie en Visie


Missie 

De Triangel wil voor ieder kind optimale onderwijskansen creëren. Het is onze missie om kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs te bieden aan iedereen die dat wil en zich kan vinden in de uitgangspunten van onze stichting, De Groeiling 

Ieder kind kan leren, maar niet iedereen doet dat op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Binnen de verschillende Groeilingscholen wordt bij de instructie en de verwerking van de lesstof in grote mate gedifferentieerd. De begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong wordt grotendeels uitgevoerd door compacten en verrijken van de reguliere leerstof. Daarnaast is er op driekwart van de scholen sprake van één of meerdere plusklassen. Er is echter een groep hoogbegaafde leerlingen voor wie dit aanbod nog onvoldoende passend is. Om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen tot hun recht komen en hun (cognitieve) talenten kunnen ontwikkelen, heeft De Groeiling ervoor gekozen om, naast de afdeling voor hoogbegaafden op SBO De Oostvogel (De Vuurvogel), een voltijds hoogbegaafdenvoorziening aan te bieden op De Triangel voor leerlingen zonder leer- en/of ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. 


Visie  

Bij hoogbegaafde leerlingen is er sprake van een andere onderwijsbehoefte. Deze leerlingen hebben minder behoefte aan herhalings- en oefenstof en meer behoefte aan uitdagende opdrachten (compacten en verrijken). Daar waar in de reguliere groep instructie voornamelijk plaatsvindt via het bottom-up principe (lesstof opbouwen naar een groter geheel van kennis), denken veel hoogbegaafde leerlingen top-down. Zij bekijken een probleem vanuit het grotere geheel. Om deze leerlingen, die regelmatig vastlopen in het reguliere onderwijs, beter te voorzien in hun onderwijsbehoeften kan voltijds hoogbegaafdenonderwijs een oplossing zijn.  

Onze visie op hoogbegaafdheid is gebaseerd op het model van hoogbegaafdheid van Kieboom (zie figuur 1). Zij beschrijft hoogbegaafdheid aan de hand van twee luiken: het cognitief luik (denken) en het zijnsluik (voelen). Het cognitief luik is ontleend aan het Triadisch model van Renzulli (1975) en geeft aan dat hoogbegaafdheid een samenspel is van intelligentie, creativiteit en motivatie. Door middel van het zijnsluik voegt Kieboom de eigenschappen perfectionisme (lat hoog leggen), een groot rechtvaardigheidsgevoel, een kritische instelling en hoge mate van gevoeligheid toe. Deze eigenschappen leiden tot een gevoel van ‘anders zijn’.  

Figuur 1. Het cognitief model en het zijnsluikmodel van hoogbegaafdheid (Kieboom, 2007).
 


Alleen de aanleg hebben om goed te leren (luik ‘denken’) is nog geen garantie voor het behalen van succes. Om te komen tot de verwachte leerprestaties is het, naast het onderkennen van het zijnsluik ‘voelen’, ook van belang om aandacht te hebben voor de verschillende persoonsgebonden én omgevingsfactoren die van invloed zijn op het bereiken van de gewenste prestaties. Al deze factoren heeft Kuipers (2010) weergegeven in het Model van Talent Ontwikkeling (zie figuur 2) en vormt de basis van onze kijk op het hoogbegaafdenonderwijs.  Figuur 2. Model van Talent Ontwikkeling (Kuipers, 2010).