Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Schoolgids deel 2 #top

Inhoudsopgave

Pagina 2: Geldzaken

Pagina 2: Groepsverdeling

Pagina 2: Gymnastiekrooster

Pagina 3: Lesuren en vakantierooster

Pagina 3: Schooltijden  

Pagina 3: Uitstroom leerlingen

Pagina 4: Buitenschoolse opvang

Pagina 5: Informatie “De Groeiling”

Pagina 6: Ontwikkeling / innovatie

Pagina 6: Plannen 2018-2019


Bijlage 1 :  Namen en adressen

Bijlage 2 :  Urentabel + vakantierooster

Bijlage 3 :  Uitstroomgrafiek Voortgezet Onderwijs

Bijlage 4 : OnderwijsresultatenGeldzaken

De ouderbijdrage

In de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden op 1 oktober 2018, wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld. Het bedrag hieronder is dus een richtbedrag.
De vrijwillige ouderbijdrage is € 27,50 per kind.
Daarnaast vragen we u een bijdrage voor het schoolreisje. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de ouderbijdrage geïnd.

Nb. Als de ouder van een kind op de Triangel de ouderbijdrage niet wenst te betalen, wordt deze verzocht dit uiterlijk twee weken na vaststelling van de nieuwe ouderbijdrage dit schriftelijk bij de directie bekend te maken. Indien de bijdrage voor de schoolreis en het schoolkamp niet betaald (kan) wordt(en) dan is er voor uw kind opvang op school.

Het schoolreisje

Het richtbedrag voor de bijdrage voor het schoolreisje is +/- € 27,50


Onderbouwfeest

Het richtbedrag voor de bijdrage voor het onderbouwfeest is € 7,50

Het schoolkamp

De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 is +/- € 95,00 per kind

Het overblijven

De bijdrage voor het overblijven is vastgesteld op € 2,00 per kind per keer. De bijdrage kan op de overblijfdag zelf voldaan worden aan een van de overblijfmoeders. Ook kan er voor langere tijd in een keer betaald worden. Voor nadere informatie zie het onderdeel “overblijven” in deze schoolgids.

Voor namen en telefoonnummers van de overblijfmoeders zie bijlage 1 in deze schoolgids.

Groepsverdeling 2018-2019

De groepsindeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 a juf Petra (ma/di) en juf Renee (wo/do/vr)

Groep 1/2 b juf Maaike (ma t/m vr)

Groep 3 juf Danielle (ma) en juf Christa (di t/m vr)

Groep 4 juf Claire (ma/di) en juf Liza(wo t/m vr)

Groep 5 juf Vivian ( ma t/m vr)

Groep 6 Manon (ma t/m vr)

Groep 7 meester Dirk (ma t/m vr) en juf Karin(wo)

Groep 8 meester Remco (ma/di/wo/vr) em juf Karin(do)
Gymnastiekrooster 2018-2019

Maandag:
13.15 – 14.15 groep 4
14.15 – 15.15 groep 7

Woensdag:  
  8.30 –   9.30 groep 8
  9.30 – 10.30 groep 6
10.30 – 11.30 groep 5
11.30 – 12.15 groep 3

Vrijdag:    
  8.30 –   9.30 groep 6
  9.30 – 10.30 groep 5
10.30 – 11.15 groep 4
11.15 – 12.00 groep 3
13.15 – 14.15 groep 7
14.15 – 15.15 groep 8Lesuren en vakantierooster

Een overzicht van de lesuren en het vakantierooster vindt u uitgewerkt als bijlage achterin deze schoolgids.


Schooltijden

De schooltijden voor de  groepen  1 t/m 8  zijn op:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:      
8.30  - 12.00 uur
13.15  - 15.15 uur

En op woensdag:    8.30  - 12.15 uur

De kleuters en groep 3 zijn op vrijdagmiddag vrij.

De kinderen mogen als regel niet eerder dan tien minuten vóór dat de bel gaat, op de speelplaats zijn.

Buiten gaat de bel tien minuten voor tijd, zodat iedereen op tijd naar binnen kan en in school gaat deze nog een keer bij de start van de school om 8.30u. en 13.15u., zodat er met de lessen begonnen kan worden.

Vanaf 8.15 uur en vanaf 13.00 uur wordt er op de speelplaats door leerkrachten gesurveilleerd.


Uitstroom leerlingen

De uitstroom van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs
Een onderwerp dat de laatste jaren veel aandacht heeft, zijn de resultaten van het onderwijs. Hoe zit het met de prestaties van de (basis)scholen.

Veel basisscholen zijn heel voorzichtig met het presenteren van allerlei cijfers. Dat heeft te maken met het feit dat er verschillende interpretaties aan gegeven kunnen worden. Er kunnen dan gemakkelijk verkeerde conclusies getrokken worden. Als een school bijvoorbeeld hoge en goede resultaten van leerlingen presenteert, zegt dat niets over de kwaliteit van het gegeven onderwijs op die school.

Waar ouders steeds meer naar vragen, is ook de uitstroom van groep 8 naar het vervolgonderwijs. Waar gaan die kinderen allemaal naar toe?

Antwoorden op die vragen geven evenmin een goed beeld van het onderwijs van de Triangel. Het geeft wel een beeld in welke richting  (rooms-katholiek, protestants christelijk of openbaar) de kinderen na groep 8 inslaan.

In de bijlage ziet u deze uitstroom schematisch weergegeven.


Buitenschoolse opvang

Kind en Co en de Triangel hebben een convenant ondertekend waarin ze aangeven zich in te spannen om de opvang buiten de schooltijden voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen. Dit betekent dat zowel Kind en Co als de Triangel samenwerken om de opvangcapaciteit zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag. Dit betekent dat we ernaar streven om een passend aanbod te kunnen doen.

De Peutergroep                                            
Ter voorbereiding op de basisschool kunt u er voor kiezen om uw kind naar een peutergroep te laten gaan. In een peutergroep leren de kinderen samen spelen en samen leren. Sociaal-emotionele en motorische vaardig-heden worden ontwikkeld evenals taal- en rekenvaardigheden. De peutergroep werkt met dezelfde methode als de basisschool. De overgang gaat op deze manier op natuurlijke wijze. Voor meer informatie( openingstijden en tarieven) zie
www.kmnkindenco.nl/groeiling

Buitenschoolse opvang                               
Op de BSO kunnen de kinderen na een intensieve dag lekker ontspannen. Tijdens het eten en drinken vertellen de kinderen over hun schooldag; dat is altijd een gezellig moment. Daarna kunnen de kinderen alleen of samen met anderen spelen of meedoen aan activiteiten. Ook is er de mogelijkheid om huiswerk te maken. BSO is vrije tijd en KMN Kind & Co doet er alles aan om een aantrekkelijk programma te bieden met en voor de kinderen. Voor meer informatie( pakketten en tarieven) zie
www.kmnkindenco.nl/groeiling.

Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang? Geef dat aan bij Kind en Co. Alleen dan kunnen wij vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. Laat dit weten door u in te schrijven via onze website of vraag een inschrijfformulier aan op school. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we samen met school onderzoeken op welke manier de opvang het beste kan worden geregeld. Zo zoeken we altijd eerst naar ruimtemogelijkheden binnen het eigen schoolgebouw, wat vooral voor jonge kinderen vaak een rustige overgang tussen school- en bso-tijd betekent. En wellicht hebben we op een kort termijn een plek voor je kind op een van de al bestaande locaties?...


De Groeiling

De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel basisonderwijs


 De Groeiling is een  organisatie in het (speciaal)basisonderwijs in Gouda en omgeving, ontstaan uit een samengaan van de Stichting Regionaal Katholiek Schoolbestuur Gouda en de Stichting Rooms-katholiek basisonderwijs De Groene Waarden.


De Groeiling vertegenwoordigd het katholiek en interconfessioneel  onderwijs in tien ge-meenten waarin tweeëntwintig scholen, zesduizend leerlingen en zeshonderd mede-werkers.

De Groeiling biedt kwalitatief goed onderwijs, met oog voor individuele ontwikkeling van het kind. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.degroeiling.nl.


Mw. M. Wijnen-Meijer (voorzitter, remuneratiecommissie)

Mw. A. Juli (lid)

Mw. E. Jonkergouw (lid, auditcommissie)

Dhr. F. de Jong (lid, auditcommissie)

Mw. M. Posthumus (lid, remuneratiecommissie)


Organisatie & structuur

De Groeiling heeft een College van Bestuur. Deze bestaat uit twee leden en geeft leiding aan de schooldirecteuren.

De heer J.K. Meindersma is voorzitter van het College van Bestuur en  mevrouw Drs.  E. Van Elderen is lid van het  College van Bestuur.  

Drie stafmedewerkers en een directiesecre-taresse ondersteunen het College van Bestuur.

De Groeiling valt m.i.v. het nieuwe schooljaar onder het Samenwerkingsverband: Hollands Midden.


Elke school heeft een directeur die de teams op de scholen aanstuurt.

Raad van Toezicht

Vijf personen vormen samen de Raad van Toezicht van de stichting. De leden zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Na deze termijn zijn zij nog eenmaal herkiesbaar voor

eenzelfde periode.


Samenstelling Raad van Toezicht op 1 januari 2018:

Mevrouw dr.M.Wijnen
(voorzitter, remuneratiecommissie)

Mevrouw drs. Erica Jonkergouw
(lid, auditcommissie)

Mevrouw M.J.C.H.A. Posthumus Schoon
(lid, remuneratiecommissie)
Mevrouw drs. A. Juli (lid)

De heer F.de Jong
(lid, auditcommissie)


Samenstelling algemene directie en stafbureau:

de heer J.K. Meindersma
- voorzitter College van Bestuur

mevrouw Drs.  E. van Elderen
- lid College van Bestuur

mevrouw B. van der Laak
- stafmedewerker HRM

mevrouw M. Houdijk
- secretariaat

mevrouw J. Wanschers
- stafmedewerker P&O

Mevrouw I. van Zijl  
- coördinator Groeiacademie


Ontwikkeling / Innovatie

Ontwikkeling / Innovatie

De Triangel staat open voor verbetering en vernieuwing. Voor onze schoolorganisatie, wordt er gewerkt met het schoolplan. Er is een nieuw schoolplan ontwikkeld voor de periode 2016-2020. Dit beleidsplan is tot stand gekomen op basis van besprekingen met het managementteam, het schoolteam en de medezeggenschapsraad.


In het Schoolplan geven wij aan:

wat onze missie is

wat onze visie is

wat we nu goed doen en wat we nog moeten verbeteren

wat onze speerpunten voor deze periode zijn

wat we nodig hebben om onze doelen te realiseren


De concrete werkzaamheden binnen een schooljaar worden beschreven in het Jaarplan van de school. In het Jaarverslag wordt aan het einde van het schooljaar beschreven wat gerealiseerd is uit het Jaarplan. Regelmatig wordt gekeken door directie, team en medezeggenschapsraad of de doelstellingen van het Jaarplan gehaald worden dan wel aangepast moeten worden.


Een aantal voorbeelden van de doelstellingen uit het Jaarplan 2017-2018 die gerealiseerd zijn:


Taalproject:

We hebben nog een half jaar deelgenomen  aan het taalproject in samenwerking met de Groeiling en de Gemeente. In de onderbouw zijn we bezig geweest met begrijpend luisteren.


Muziek:

De teamnascholing is voortgezet en is een keuze gemaakt voor een methode


21ste Eeuwse vaardigheden:

De vaardigheden van coöperatief werken is  uitgebreid en geborgd en deze werkvorm is ingebed in alle vakgebieden.


ICT:

We hebben de Digitale Leeromgeving gedeeltelijk uitgebreid naar groep 7.


Plannen 2018-2019

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weer-gegeven worden in het Schoolplan.

   

Op verschillende gebieden zullen we ons als school verder willen ontwikkelen:


ICT:

Er wordt een start gemaakt met de ouderportal

We hebben de Digitale Leeromgeving uitgebreid naar de groepen 7 en 6


Projectmatig werken:

We gaan experimenteren met vakover-stijgend werken met de zaakvakken.


Muziek:

De teamnascholing wordt voortgezet en er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een doorgaande lijn in de lessen en het benutten van elkaars kwaliteiten door de leerkrachten.


Creatieve vakken:

In medewerking met Kunstpunt Gouda gaan we de doorgaande lijn van de creatieve vakken weer stevig neerzetten en gaan we kijken of er mogelijkheden zijn voor groeps- en vakoverstijgende activiteiten.


Gym:

In het kader van de werkdrukvermindering worden de toestellessen op vrijdag gegeven door een vakleerkracht.Bijlage 1

Namen en adressen

School

De Triangel

Basisschool voor interconfessioneel onderwijs

Coniferensingel 20

2803 JH Gouda

tel. 0182-530225

e-mail: directie.triangel@degroeiling.nl

website: www.triangelgouda.nl

Directie

Mw. A. Kaatee-de Groot, directeur

Inspectie van het onderwijs

info@owinsp.nl

www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 (lokaal tarief)

Schoolbestuur

De Triangel staat onder bestuur van de

Stichting De Groeiling


De Groeiling

Postbus 95

2800 AB Gouda


T 0182 - 67 00 51

F 0182 - 67 08 69

I www.degroeiling.nl

E secretariaat@degroeiling.nl


Bezoekadres:

Aalberseplein 5

2805 EG Gouda


Het stafbureau van De Groeiling is dagelijks te bereiken van 08.30-16.30 uur.

Schoolarts en logopedist

GGD Midden-Holland

Afdeling Jeugdgezondheidszorg

Thorbeckelaan 5

2805 CA Gouda

tel. 0182-545650

Opvoedbureau

Het opvoedbureau Midden-Holland

Nieuwe Gouwe Westzijde 1,

2802 AN Gouda, T 0182 547888

Brede school

Bezoekadres:  kantoor Brede School

Roerdompstraat 1

2802 CR  Gouda

                          0182- 522803

Telefoon        :  06-43100267

Mailadres      :  administratie-bp@bsgouda.nl

Medezeggenschapsraad

Namens de ouders:

Mw. M. Dekker  

Mw. I. Wensing  
Mw. M.Traas  

Namens het team:

Mw. C. v/d Lee  

Dhr. D. Rijneveld

GMR
Christa Abels   

Oudervereniging

Mw. M. Keers (voorzitter)

Dhr.  P. Gibbon (secretaris)
Mw.K. van Kippersluis (penningmeester)
Dhr. J. Sileon   

Dhr. E. Klaverstijn

Mw. C. Harteveld

Mw. V. de Boer  

Dhr. E. Van Aken

Overblijfmoeders

Anita Pina   

Carla van de Loo  

Peggy Hageman

   

Nb. In de versie die u via de mail heeft ontvangen aan het begin van het schooljaar vindt u de bijbehorende telefoonnummers!


Schoolteam  

Directeur:


Angenieta Kaatee-de Groot

E-mail:  directie.triangel@degroeiling.nlTeam:

Christa Abels

e-mail: christa.abels@degroeiling.nl


Maaike Blomsma

e-mail: maaike.rabouw@degroeiling.nl


Daniëlle Kingma

danielle.kingma@degroeiling.nl

Renee Koolwijk

e-mail: renee.koolwijk@degroeiling.nl

Remco Koster

e-mail: remco.koster@degroeiling.nl


Claske v/d Lee

e-mail: claske.vander.lee@degroeiling.nl


Cor Looren de Jong

e-mail: cor.loorendejong@degroeiling.nl

   

Ingrid Maas

e-mail: ingrid.maas@degroeiling.nl


Petra van Oorschot

 e-mail: petra.van.oorschot@degroeiling.nl

Dirk Rijneveld

e-mail: dirk.rijneveld@degroeiling.nl


Liza Schenk
e-mail: liza.schenk@degroeiling.nl


Karin Schouten

e-mail: karin.schouten@degroeiling.nl


Claire Sparreboom

e-mail: claire.sparreboom@degroeiling.nl


Vivian Streng
e-mail:
vivian.streng@degroeiling.nl


Manon van Vliet
e-mail: manon.van.vliet@degroeiling.nlBijlage 2:

Urenberekening, vakanties en vrije dagen


Bijlage 3

Uitstroomgrafiek Voortgezet Onderwijs


#top #top #top #top #top #top #top #top #top #top #top #top #top

Bijlage 4:

Onderwijsresultaten de Triangel#top