Basisschool De Triangel Gouda Contact Schoolgidsen School Groepen Ouders Basisschool De Triangel homepage Prisma Schoolgids deel 1

Inhoudsopgave    

1. Woord vooraf         

2. De school
2.1 Ontstaan en grondslag van de school
2.2 Situering van de school
2.3 Voorzieningen waarover de school de       beschikking heeft
2.4 Informatieverstrekking / communicatie

 3. Waar de school voor staat
3.1 Identiteit
3.2.Vreedzame School
3.2 Ontwikkeling / innovatie

4. De organisatie van het onderwijs
4.1 De organisatie van de school
4.2 De samenstelling van het team
4.3 Scholing van het team
4.4 Het onderwijs per groep
4.5 Protocol bij vervanging
4.6 Studenten en stagiaires

5. De zorg voor kinderen
5.1  De opvang van nieuwe kinderen
5.2  Het volgen van de ontwikkeling van de        kinderen
5.3  Beleid ten aanzien van herfstkinderen
       gr. 1 en 2
5.4  De zorg voor het jonge kind
5.5  Speciale zorg voor kinderen met specifieke        behoeften
5.6  De overgang van peuterspeelzaal naar        basisschool
5.7  De overgang naar het voortgezet onderwijs
5.8  Buitenschoolse activiteiten
5.9  Overblijven en naschoolse opvang
5.10 Brede school

6. De ouders
6.1 Spreektijd groepsleerkracht
6.2 Rapportage aan de ouders
6.3 Informatieverstrekking over kinderen aan      derden
6.4 De oudervereniging
6.5 De medezeggenschapsraad
6.6 Ouderparticipatie en buitenschoolse       activiteiten


7. Toelatingsbeleid
7.1 Toelatingsbeleid van De Groeiling
7.2 Identiteit in relatie met toelatingsbeleid
7.3 Aanmelding in- en uitschrijving
7.4 Wachtlijsten
7.5 Aanname beleid bij kinderen met een handicap
7.5.1 Probleemstelling
7.5.2 Passend onderwijs
7.5.3 Beleidsuitgangspunten
7.5.4 Toelatingscriteria

8. Veiligheid / Rechten / Plichten / Klachten
8.1 Verzekering
8.2 Verzuimbeleid
8.3 Anti-pest protocol
8.4 Actief burgerschap
8.5 Kledingvoorschrift
8.6 Veiligheidsplan
8.7 Klachtenprocedure
8.8 De ouderbijdrage
8.9 Handelingsprotocol bij grensoverschrijdend gedrag
8.10 Schorsing en verwijdering
8.11 Meldcode kindermishandeling

Lijst van protocollen in gebruik op de Triangel
(in te zien bij de directie)
- ICT beleidsplan
- Cultuurplan
- Veiligheidsplan
- Ontruimingsprotocol
- Communicatieplan
- Dyslexieprotocol
- Protocol Externe RT
- Protocol burgerschapsvorming
- Meldcode kindermishandeling
- Protocol doorstroom herfstkinderen en overgang
  gr.1 naar gr. 2
- Beleidsplan hoogbegaafden


1. Woord vooraf #top

De schooltijd is een stuk van je leven. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind bijna 8000 uur toevertrouwt aan de zorg van de medewerkers van de school? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.

Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. In onze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren.

Maar ook wat wij van kinderen verwachten en van u als ouders.

Natuurlijk is deze gids in eerste instantie bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die we op De Triangel behalen. Maar ook ouders van toekomstige leerlingen krijgen door het lezen van dit document een beeld van onze school.

We hebben geprobeerd om de informatie in deze schoolgids kort, bondig en informatief te houden. Dit houdt in dat lang niet alles in deze gids beschreven en vermeld staat. Ook is het niet de bedoeling dat de gids, zoals hij hier voor u ligt, ieder jaar vernieuwd wordt.

Jaargebonden onderwerpen (zoals de groepsverdeling) zullen jaarlijks in schoolgids deel 2 vermeld worden en na instemming door de medezeggenschapsraad en vaststelling door het bestuur aan het begin van elk schooljaar aan de ouders uitgereikt worden.

In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ‘ouders’ bedoelen wij alle volwassenen die de (directe) zorg voor onze leerlingen hebben.

We hopen dat u onze schoolgids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons weten.

We hopen dat het komende schooljaar een fijn jaar wordt voor u en uiteraard voor uw kinderen!


Met vriendelijke groeten,

Directie, team en medezeggenschapsraad.


2. De school

2.1 Ontstaan en grondslag van de school

Onze school heet De Triangel dat is de naam die in 1993 gegeven is aan de nieuwe school, die voortgekomen is uit een samengaan van drie scholen in de wijk Bloemendaal. (Van oorsprong waren dat twee rooms-katholieke en één protestants-christelijke school.)

Wij zijn een interconfessionele school, omdat we nadrukkelijk plaats willen bieden aan kinderen en ouders met  zowel een rooms-katholieke als een protestants-christelijke achtergrond.

Onze school maakt deel uit van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs. De Groeiling vertegenwoordigt het katholiek onderwijs in tien gemeenten in en rond Gouda. Dit in tweeëntwintig scholen, waarin 5.700 leerlingen en 560 medewerkers dagelijks werkzaam zijn.

Het College van Bestuur van De Groeiling bestaat uit twee personen: de heer J.K. Meindersma en mevrouw drs. E. van Elderen.

Het bestuur geeft leiding aan de schooldirec-teuren en wordt bij de werkzaamheden onder-steund door stafmedewerkers en een directie-secretaresse.

De Raad van Toezicht, bestaande uit vrijwilligers, houdt toezicht op het College van Bestuur.

De Groeiling is op de volgende wijze dagelijks bereikbaar (tussen 08.30 – 17.00 uur):

Postbus 95, 2800 AB Gouda

tel: 0182-670051

www.degroeiling.nl

secretariaat@degroeiling.nl